Revision history of "Sohbet"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 11:01, 11 November 2022Sohbet talk contribs 423 bytes +7 Tag: Visual edit
  • curprev 04:24, 4 October 2022Sohbet talk contribs 416 bytes +416 Created page with "[https://sohbet.page Sohbet] ya da muhabbet; dostça, arkadaşça konuşmak, hasbihal, söyleşi, yârenlik, hasbihal etmek anlamına gelir. Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Bir yazı türü olan sohbet ise; bir yazarın günlük olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini, okuyucusuyla konuşuyormuş gibi anlattığı yazı türüne “sohbet” denir. Sohbet türünde samimilik, senli benlilik söz konusudur."
Retrieved from ‘https://freenode.net/view/Sohbet